12 & 13 Οκτωβρίου 2019 – DIR-FLOORTIME, ΕΠΚ, Λευκωσία