4 Δεκεμβρίου 2018 – 2ωρη επιμορφωτική συνάντηση “Προαγωγή λεκτικής ευκρίνειας στις φωνολογικές διαταραχές από το φώνημα στο νόημα”