Ποια η διαφορά μεταξύ λογοθεραπευτή και λογοπαθολόγου;  

Ποια η διαφορά μεταξύ λογοθεραπευτή και λογοπαθολόγου;  

Οι τίτλοι Λογοθεραπευτή, Λογοπαθολόγου, και Λογοπεδικού χρησιμοποιούνται ισότιμα.