Βοηθήματα

Βοηθήματα

 

 

 

 

Wikipedia – Cyprus Dialect

Πληκτρολόγιο για γραφή
κειμένων Ελληνικών διαλέκτων
 (Διεθνής Φωνητικό Αλφάβητο)

Chronological Age Calculator

Wikipedia – International Phonetic
 Alphabet (IPA)

e-Πύλη
Εκπαίδευσης

Πράσινη Πρίζα

Assistive Technology-Teaching
with ICT

The International Phonetic
Association (IPA)

  Picture Exchange Communication
System (PECS) Pyramid

Do2Learn – Educational Resources
for Special Needs

Center of Development and
Support for Children and
Teenagers

Θρανίο – Σχολικά Βοηθήματα